Swansea To Cerro Gordo 4X4 With Hikes To New York Butte & Pleasant Mountain 4/7/07-4/8/07 - joeidoni